Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
 
 

LONDON 1996

 

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o L Hữu o   .   Rue Sainte-Vronique, 20   .   B-4000 Lige   .   Belgique