Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

 

ĐHTTVNÂC LONDON 1996 - Lễ Trao Giải

  

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com