Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 

Địa-điểm :

Thời-Điểm :

Số tham-dự-viên :

Thành-viên Tổ-chức :

Trưởng-Ban Tổ-Chức :

Sart-Tilman, Liège, Belgique

từ    đến   tháng 7 năm 1991

400

Cộng-Đồng Bỉ-Việt / Liège

Lê Hữu Lộc

  LIEGE 1998

Danh-sách các Phái-Đoàn

1

Ban Văn-Nghệ Hy-Vọng

2

Cộng-Đồng Bỉ-Việt tại Liège

3

Câu-Lạc-Bộ Việt-Nam tại Anh-Quốc

4

Đoàn Thanh-Niên Thiện-Chí tại Ḥa-Lan

5

Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

6

Hội Sắc-Tộc Việt-Nam tại Đan-Mạch

7

Hội Sampan Lychee

8

Hội Sinh-Viên Kiều-Bào Việt-Nam Quốc-Gia tại Aix-Marseille

9

Hội Thân-Hữu Bỉ-Việt tại Bruxelles

10

Hội Thanh-Niên Sinh-Viên Việt-Nam tại Toulouse

11

Hội Thanh-Niên Việt-Nam Tỵ-Nạn

12

Hội Người Việt Quốc-Gia tại Grenoble

13

Nghị-Hội Thanh-Niên Quang-Trung tại Hoa-Kỳ

14

Tổ-Chức Sinh-Hoạt Người Việt Tỵ-Nạn tại Cộng-Hoà Liên-Bang Đức

15

Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

Giải Nhã-Nhặn : Sampan Lychee

Giải TRẦN VĂN BÁ : Nghị-Hội Thanh-Niên Quang-Trung

 
Lễ Khai-Mạc
Bơi Lội
Sinh-hoạt
Điền-Kinh
Thể-Thao
Bóng Bàn
Lễ Trao Giải & Bế-Mạc
Quần-Vợt
 
Vũ-Cầu
 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com