Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

02.2017 - 05.2018

06. 2018

07.2018

08.2018

09.2018

10.2018 11.2018 12.2018
Manifestations générales à travers la planète

Hành-động bán nước này của ngụy-quyền Cộng-sản Hà-Nội chính là Ngòi Nổ
mà Nhân-Dân Việt-Nam trông chờ từ bao lâu để lật đổ chế-độ CSVN,
đầy tớ của Trung-Cộng !!!
Đồng-Bào ơi, hãy đứng dậy để bảo-vệ Tổ-Quốc !!!

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !