Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
 
 

LONDON 1996

Vũ Cầu

 

Đơn Nữ

1.

Trần Quế Hon (Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A)

2.

Lý Ip (Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc B)

3.

Thi Ly (Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc B)

Đơn Nam

1.

Sinh Lưu (Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A)

2.

Nguyễn Phi Hng (Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A)

3.

Phạm Quốc Anh (Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A)

Đi Nữ

1.

Lý Ip + Thi Ly (Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc B)

2.

Trần Quế Hon + Moui (Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A)

3.

Tho + Tuyết (Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A)

 

Đi Nam

1.

Sinh Lưu + Nguyễn Phi Hng (Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A)

2.

Phạm Quốc Anh + Từ Nguyn (Câu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A)

3.

Trần Ho + Trần Nhn (Thanh-Nin Tỵ-Nạn)

Ton Đội

1.

Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A

2.

Cu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc B

3.

Thanh-Nin Tỵ-Nạn

 
Sinh-hoạt (2)
Lễ Trao Giải (2)
 

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o L Hữu o   .   Rue Sainte-Vronique, 20   .   B-4000 Lige   .   Belgique