Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 

ĐHTTVNÂC LONDON 1996

Bóng Chuyền  .  Bóng Rổ  .  Bóng Tṛn

 

Bóng Chuyền Nữ

1.

Trung-Tâm Sinh-Hoạt Thanh-Thiếu-Niên Oslo

2.

Liên-Quân Aix-Marseille / THSVVN Paris

Bóng Chuyền Nam

1.

Tổ-Chức Sinh-Hoạt Người Việt Tỵ-Nạn / CHLB Đức

2.

Liên-Quân Aix-Marseille / THSVVN Paris

3.

Trung-Tâm Sinh-Hoạt Thanh-Thiếu-Niên Oslo

Bóng Chuyền Nam-Nữ

1.

Bazaii : Julien, Cường, Gaby (Liên-Quân Aix-Marseille / THSVVN Paris)

2.

Buges Bunny Fam : Nhung, Hiệp, Chí (Tổ-Chức Sinh-Hoạt Người Việt Tỵ-Nạn / CHLB Đức)

3.

Cụt Tay : Sương, Bi, Hiếu (Liên-Quân Aix-Marseille / THSVVN Paris)

Bóng Rổ Nữ

1.

Câu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A

2.

Liên-Quân Aix-Marseille / THSVVN Paris

Bóng Rổ Nam

1.

Liên-Quân Aix-Marseille / THSVVN Paris

2.

Câu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A

3.

Thanh-Niên Tỵ-Nạn

Bóng Tṛn

1.

Câu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc A

2.

Liên-Quân Aix-Marseille / THSVVN Paris

3.

Câu-Lạc-Bộ Việt-Nam Anh-Quốc B

 
 
Thể-Thao
 
 
Ca-Sĩ Đại-Hội  .  Cờ Tướng

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com