BIỂU-TìNH QUỐC-HẬN TRÊN KHẮP THẾ-GIỚI
COMMEMORATION DU 30 AVRIL
A TRAVERS LA PLANETE

Việt-Nam

An-Phú - Cao-Bằng - Hà-Nội - Ngh-An - Phú-Vinh - Phú-Yên - Quỳnh Lưu - Sài-Gòn Thái-Hà - Vũng-Tàu

Á-CHÂU
ASIA

Bangkok - Seoul - Tai Peh

ÂU-CHÂU
EUROPE

Almere, Hollande : Cộng-Đồng Người Việt tại Hòa-Lan

Bruxelles : Cộng-Đồng Việt-Nam Tự-Do / VQ BỈ - BELGIQUE

Berlin : Liên-Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại CHLBĐ

Frankfurt am Main - Bad Homburg : Liên-Hội Ngưi Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức
& Hội Ngưi Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt & VPC

London

Odense, Denmark

Oslo, Norway

Paris : Cộng-Đồng Ngưi Việt Quốc-Gia Tự-Do

Paris : Tập-Thể Ngưi Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản

Paris : Đảng Việt Tân

Varsovie

GIA NÃ ĐẠI
CANADA

Mississauga - Montreal - Ottawa - Toronto

HOA KỲ
U.S.A.

Arizona

Austin, Texas

Boston - Massachusets

Chicago - Illinois

Houston, Texas : Cộng-Đồng Người Việt Quốc Gia

Little Saigon : Tưởng-Niệm 30.04

Little Saigon : Giới Trẻ Việt-Nam tổ-chức hội-thảo

Little Saigon : Ðại-lộ Trần Hưng Ðạo

Marin County, San Francisco

Minosetta : Cộng-Đồng Người Việt Quốc Gia

Oakland, California

Orlando, Florida : Sinh viên UCF

Philadelphia

Portland - Oregon

Raleigh-NC : Cộng-Đồng Người Việt

Santa Clara, California : Cộng-Đồng Ngưi Việt Quốc-Gia Bắc Cali

San Diego

San Jose

Vancouver - Washington

Washington-Virginia

Westminster, California : Cộng-Đồng Ngưi Việt Quốc-Gia Nam Cali

ÚC-CHÂU
AUSTRALIA

Adélaïde - Canberra - Canley Heights - Queensland

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !