free hit counters

Bienvenue sur mon site !

Comme toujours, un site personnel est très... personnel...
Il reste néanmoins un moyen bien pratique et efficace de communication et (surtout) de découverte.
Espérons que celui-ci puisse servir de lien entre des amis éparpillés partout sur la planète.
Bon surf et merci d'avance pour vos remarques et suggestions

Prochaines activités / Sinh-hoạt sp tới

PARIS

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
Place du Trocadero, F-75016 Paris, 11h-12h30

SAN JOSE

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
San Jose City Hall Plaza, 200 E. Santa Clara St, CA-95111, 06PM-08PM

Conseil d'Administration
de la Communauté Vietnamienne de Liège
Président :
  M. Lê Hữu Đào
Vice-Président :
  M. Nguyễn Xuân Thuấn
Secrétaire Général :
  M. Nguyễn Văn Cư
Trésorier :
  M. Trần Viết Thụy

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Tất cả hình ảnh v videos các cuộc Biểu-Tình
tại Quốc-Nội v Hải-Ngoại !!!

Toutes les photos et vidéos des Manifestations
à travers la planète

Quốc-Hận - 30 avril

Giải-thưởng Nhân-Quyền
Prix "Droits de l'Homme"

Giải-thưởng / Prix
"Tinh-thần Trần Văn Bá"

Vinh-danh Cờ Vàng
Honneur au Drapeau Jaune

à 3 bandes rouges

 

 

Phỏng-vấn & phóng-sự
Interviews & reportages

"Quốc-Hận 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 30 avril - 40 ans"

"Quốc-Hận 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 30 avril - 40 ans"

"Les Autres de Liège"
RTC-Télé Liège - 08.11.2010
Reportage sur la Communauté Vietnamienne de Liège

Quốc-Hn 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 30 avril - 40 ans
Diễn-văn của ng / Discours de M. Lê Hữu Đào

Sinh-hoạt đnh-kỳ
của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège
Activités périodiques
de la Communauté Vietnamienne de Liège

08 janvier
Lễ Tưởng Niệm - Commémoration
Trần Văn Bá

février
Tết Nguyên-Đán

Nouvel An lunaire vietnamien

avril

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

30 avril
Quc-Hn 30 tháng Tư
Commémoration du 30 avril

septembre
Tết Trung Thu
Fête de la Mi-Automne

10 dcembre
Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationale
des Droits de l'Homme

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Những websites cửa Hội-Ðoàn và Tổ-Chức Việt-Nam

TÔN-GIÁO
Cao-Ðài . Giáo-Hội Phật-Giáo Hoà-Hảo Hải-NgoạiPhật-Giáo
Thiên-Chúa-Giáo . Tin Lành . Diễn-Đàn Giáo-Dân

TỔ-CHỨC CHÍNH-TRỊ
Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam . Việt-Nam Canh-Tân Cách-Mạng Đạng

CỰU QUÂN-NHÂN
Thủy-Quân Lục-Chiến

HỘI-ÐOÀN - THANH-NIÊN
Ai-Hữu Trường Xuân . Amicale JJR-MC . Diễn-Đàn Người Dân Việt-Nam
Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
Họa Sĩ Việt Nam . Hội Chuyên-Gia Việt-Nam
Mạng Lưới Nhân-Quyền . Người Việt Ly-Hương Úc-Châu . Phong Tào Tinh Thần Trần Văn Bá
Tổng-Hội Sinh-Viên miền Nam Cali . Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Paris
Trách-Nhiệm Online . Tuổi Trẻ Việt-Nam Lên Ðường . Trần Văn Bá Tương-Hội
Việt Thức . Việt-Võ-Ðạo Liège . Voice Europe . Vovinam

HỆ-THỐNG TRUYỀN THÔNG
Chân Trời Mới . Hệ-Thống Truyn-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại . RFA - Đài Á-Châu Tự-Do - SBTN
Viet Agenda - VOA - Đài Tiếng Nói Hoa-Kỳ Đáp Lời Sông Núi

Journée de la reconnaissance
Ngày Tri Ân
Liège - 28.06.2016

Danh-sách các Thành-phố / Tiểu-Bang
đã quyết-định công-nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ
Liste des Villes ou Etats
ayant décidé de reconnaître le Drapeau du Vietnam Libre

STELE DES BOAT PEOPLE
DANS LE MONDE
Tượng-Đài và Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân
trên Thế-giới

Văn Hóa - Thể-Thao
Culture - Sports

 

Đặc-biệt
Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn
15.11.2008 tại Liège

1. Bản Tuyên-Bố Lập-Trường của CVL
2. Lời Chào Mừng Quan-Khách và Diễn-văn
3. Đài Việt-Nam Hải-Ngoại phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
4. Photos - Vidéos - Hình ảnh

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien