Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019
07.2019 08.2019 09.2019 10.2019    

 

Manifestations générales à travers la planète

Hành-động bán nước này của ngụy-quyền Cộng-sản Hà-Nội chính là Ngòi Nổ
mà Nhân-Dân Việt-Nam trông chờ từ bao lâu để lật đổ chế-độ CSVN,
đầy tớ của Trung-Cộng !!!
Đồng-Bào ơi, hãy đứng dậy để bảo-vệ Tổ-Quốc !!!

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !