Hoàng Sa
Trường Sa
là của Việt-Nam !
Les archipels
Paracels et Spratleys
appartiennent au Vietnam !
2011

Hình ảnh các cuộc biểu-tình chống Trung-Cộng và Việt-Cộng tại Việt-Nam và tại Hải-ngoại
Photos des manifestations contre l'hégémonie chinoise
et contre la traîtrise du Parti Communiste Vietnamien

Ánh mắt cương-quyết của em bé
khiến Công-An CS cúi gầm mặt vì hổ-thẹn...

Le regard calme et déterminé de cette fillette
fait baisser les yeux de honte à ces policiers...

Cha cô là Trịnh Xuân Tùng đã bị công an đánh gãy cổ và sau đó giam tại trụ sở công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Cuối cùng, ông đã qua đời ngày 8 tháng 3 năm 2011 tại Bệnh viện Việt - Ðức.
Ðây là lần thứ 5 cô tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội.

Cô là Trịnh Kim Tiến
Elle s'appelle Trịnh Kim Tiến

Son Père, M. Trịnh Xuân Tùng a été tabassé par les policiers qui lui ont cassé le cou et emmené au poste de police du district Thịnh Liệt, arrondissement Hoàng Mai (Hà Nội).
Il a finallement succombé à ses blessures, le 08.03.2011, à l'hôpital Việt - Ðức.
C'est la 5e fois qu'elle participe aux manifestations contre la Chine Communiste à Hà Nội.

Ý-nghĩa các cuộc biểu-tình chống Trung-Cộng tại Việt-Nam
La "vraie" signification des manifestations anti - Chine Communiste au Vietnam

1.    Những cuộc biểu-tình vừa qua đều có tính-cách "tự phát", nghĩa là Nhân Dân tự-động xuống đường để nói lên sử phản-đối của mình trước hành-dộng xâm-lăng của Trung-Cộng...
Nhưng không phải chỉ có thế thôi...

2.    Mà biểu-tình chính là để lên án thái-độ "đồng-lõa với giặc - gian ác với dân, lụy-phục ngoại-thù - phản-bội Tổ-quốc" của Đảng Cộng-sản Việt-Nam

3.    Cho đến nay, tập-đoàn cầm quyền CSVN (Ðảng CSVN và các tổ-chức ngoại-vi) không hề tổ-chức một cuộc biểu-tình nào chống Trung-Cộng.

Với Bản văn "bán nước" mà Phạm Văn Ðồng đã ký năm 1958, Ðảng CSVN đã tự thắt vào cổ một giây thòng-lọng, mà Nhân Dân Việt-Nam đang từ từ xiết thắt...

Vì thật rõ-ràng là Ðảng CSVN không còn "tư-cách" nào để có thể "giải-quyết" được vấn-đề HS-TS và toàn-vẹn lãnh-thổ....

Chỉ có Nhân Dân Việt-Nam, sau khi giải-thể chế-độ CSVN, mới có sự chính-thống để trực-diện với Trung-Cộng.

Ngày tàn của chế-độ Cộng-Sản tại Việt-Nam đã gần kề...

Việt-Nam muôn năm !

Lê Hữu Ðào
30.06.2011

1.    Les manifestations de ces dernières semaines ont un caractère "spontané", c-à-d que le Peuple s'est soulevé de lui-même pour manifester son opposition aux actes hégémonistes de la Chine Communiste.
Mais il ne s'agit pas que de celà...

2.    Il s'agit en réalité de s'opposer au Parti Communiste Vietnamien, "perfide avec le Peuple, complice et lâche avec l'ennemi, traître envers la Patrie"

3.    A ce jour , les autorités comministes (le PCV de même que ses organisations acolytes) n'ont pas osé organiser une seule manifestation contre la Chine Communiste.

Par l'acte de "reconnaissance des frontières maritimes" signé en 1958 par Phạm Văn Ðồng (alors Premier Ministre de la République Démocratique du VN), le PCV s'est mis lui-même un noeud coulant autour de son cou, noeud coulant que le Peuple est en train de serrer...

Il est en effet clair que le PCV n'a plus aucune "légitimité" pour résoudre le problème des archipels Paracels et Spratleys, de même que celui de l'intégrité du terriroire national...

Seul le Peuple Vietnamien, après avoir renversé le régime communiste, aura la légitimité pour affronter la Chine Communiste.

La fin du régime communiste vietnamien est proche...

Vive le Vietnam !

Lê Hữu Ðào
30.06.2011

Hình ảnh các cuộc biểu-tình (lấy từ trên Mạng, xin đa-tạ các tác-giả)
Photos des manifestations (téléchargées du Net, merci aux auteurs)


1

04.06.2011
05.06.2011

Sài Gòn
Sài Gòn

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn thắp nến cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam
Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội và Sài Gòn

2 12.06.2011

Hà Nội
Sài Gòn

12.06.2011 : Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội và Sài Gòn
3

17.06.2011
18.06.2011
18.06.2011
19.06.2011
19.06.2011
19.06.2011 19.06.2011

Den Haag
Paris
Thụy-Sĩ
Bà Rịa
Hà Nội
Sài Gòn
Ottawa

Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Den Haag - Hoà-Lan
Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Paris - Pháp
Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Thụy-Sĩ
Biểu-Tình tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội
Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Sài Gòn
Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Ottawa - Gia Nạ Đại

4 25.06.2011 Hambourg Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hambourg - CHLB Đức
5 03.07.2011 Hà Nội Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Hà Nội
6

09.07.2011
10.07.2011
10.07.2011

Canberra
Hà Nội
Paris

Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Canberra - Úc
Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Hà Nội
Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Paris - Pháp Quốc

7 17.07.2011
17.07.2011

Hà Nội
Sài Gòn

Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Hà Nội
Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Sài Gòn

8

24.07.2011
24.07.2011
24.07.2011

Hà Nội
Sài Gòn
Tokyo

Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Hà Nội
Rải truyền-đơn đả-đảo Đảng Cộng-Sản VN
Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Tokyo - Japon

9

30.07.2011
30.07.2011
30.07.2011
30.07.2011
31.07.2011

Hà Nội
Hà Nội
Sài Gòn
Houston
Paris

Giáo-Sứ Thái-Hà cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam
Giáo-Sứ Hàm Long cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam
Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Houston - Hoa Kỳ
Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Paris - Pháp Quốc

10

05.08.2011
06.08.2011

06.08.2011
07.08.2011
07.08.2011
07.08.2011
07.08.2011

Sydney
Melbourne
Yên-Hoà
Melbourne
Sài Gòn
Hà Nội
Cầu Rầm

Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Sydney - Úc-Châu
Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Melbourne- Úc-Châu
Giáo-Sứ Yên Hoà (Vinh) cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam
Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Melbourne- Úc-Châu
Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Sài Gòn
Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Hà Nội
Giáo-Sứ Cầu Rầm (Vinh) cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam

11

14.08.2011
14.08.2011

14.08.2011
14.08.2011

Sài Gòn
Sài Gòn
Sài Gòn
Hà Nội

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cầu nguyện
Thắp nến, thả thuyền hoa tưởng niệm các liệt sỹ Hoàng Sa - Trường Sa
Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Sài Gòn
Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Hà Nội

12

21.08.2011

Hà Nội

Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Hà Nội

13

14.09.2011
14.09.2011
14.09.2011
17.09.2011
17.09.2011
18.09.2011

Orange County
San Diego
Paris
Frankfurt
München
Sài Gòn - Hà Nội

Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Cộng tại Orange County - Hoa Kỳ
Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Cộng tại San Diego - Hoa Kỳ
Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Paris - Pháp Quốc
Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Frankfurt - Đức Quốc
Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại München - Đức Quốc
Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Sài Gòn và Hà Nội

14

24.09.2011

Bruxelles

Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Cộng tại Bruxelles - Vương-Quốc Bỉ

15

01.10.2011

Paris

Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Paris - Pháp Quốc

16

09.10.2011

Seattle

Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Seattle - Hoa Kỳ

17

15.10.2011
16.10.2011
16.10.2011

Stuttgart
Hà Nội
Paris

Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Stuttgart -Đức Quốc
Biểu-Tình chống Trung-Cộng tại Hà Nội
Biểu-Tình chống Trung-Cộng và Việt-Công tại Paris - Pháp Quốc

18

22.10.2011

Paris

Marche pour la Liberté - Paris

19

18.11.2011

Hà Nội

Giáo-dân Thái-Hà biểu-tình tại Hồ Gươm, Hà Nội

20

26.11.2011

Paris

Paris hiệp-thông với Giáo-dân Thái-Hà

21

10.12.2011 10.12.2011

Paris
Frankfurt

Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền tại Paris
Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền tại Frankfurt

Xin nhận-diện những tên Công An này !!!
Retenez bien les photos de ces policiers !!!

Lễ Tưởng-Niệm Anh Hùng Tử-Sĩ - 27.07.2011 -Sài Gòn

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser le régime communiste vietnamien

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !