Bienvenue sur mon site !

30 Tháng Tư -  30 Avril 2024
Hình ảnh Quốc-Hận Toàn khắp Thế-Giới
Commémorations à travers la planète
BRUXELLES
Hình ảnh Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
trước Toà Đại-Sứ Việt-Cộng

Prochaines activités / Sinh-hoạt sp tới

15.06.2024
PARIS

22.06.2024
BRUXELLES

23.06.2024
VILLERS S/MARNE

30.06.2024
EVRY

14.07.2024
WESTMINSTER


Thượng-Nghị-Sĩ Tom Umberg ệ-trình trước Thượng-Viện California

Quốc-Hội California thng qua nghị-quyết Tưởng-Niệm Tháng Tư Đen'
April 6, 2022

SACRAMENTO, California (NV)  Thượng-Nghị-Sĩ Tom Umberg (Dn Chủ-Orange County) hm Thứ Hai, 4 Tháng Tư, ệ-trình trước Thượng-Viện California nghị-quyết SCR85 ể tuyn-bố Tháng Tư l tháng Tưởng-Niệm Tháng Tư Đen.

Theo thng cáo của Văn-Phòng Thượng-Nghị-Sĩ Umberg, SCR85 được nhiều Thượng-Nghị-Sĩ của tiểu-bang ủng-hộ v ton thể Thượng-Viện đã bỏ phiếu đồng-thuận thng qua.

Qua SCR85, Thượng-Nghị-Sĩ Umberg tưởng nhớ v vinh danh những người đã hy-sinh cao-cả trong chiến-tranh Việt-Nam; bao gồm các cựu-chiến-binh Hoa Kỳ, miền Nam Việt-Nam, qun-đội đồng-minh, v những người tị-nạn vượt biển tìm tự-do. Đy l một thời-điểm đặc-biệt để người dn California nhớ về v số sinh mạng đã mất trong thời-kỳ chiến tranh Việt-Nam, v hướng về tự-do, cng-lý cho người dn Việt-Nam.

Tháng Tư Đen l một thuật-ngữ dng để đánh dấu ngy 30 Tháng Tư ngy Si Gòn thất-thủ, nm 1975.

Theo cơ-quan Migration Policy Institute, có khoảng 40% trong số gần 1.3 triệu người Việt Nam chọn nhập-cư đến California, bao gồm các quận-hạt như Orange County, Los Angeles v Santa Clara.

Thượng-Nghị-Sĩ Umberg phát-biểu: Ti cư vinh-dự đặc-biệt đại-diện cho Địa-Hạt Thượng-Viện thứ 34 bao gồm cộng-đồng người Việt được gọi l Little Saigon,' v tiếp tục truyền thống hằng năm cng nhận Tháng Tư l Tháng Tưởng-Niệm Tháng Tư Đen.

Ngy 05.04.2022, nh báo Nguyễn Hoi Nam - 49 tuổi, từng l phng-vin của một số c quan báo ch nh nước - vừa bị tuyn án 3 nm 6 thng t vì tội lợi-dụng các quyền tự-do dn-chủ, xm-phạm lợi-ch của Nh nước, quyền, lợi-ch hợp-pháp của tổ-chức, cá-nhn.

La "justice" VitCng a condamn le 5 avril dernier le journaliste Nguyen Hoai Nam trois ans et demi de prison pour avoir mis au grand jour une affaire de corruption.

TAND tỉnh Quảng Trị vừa tuyn-phạt bị-cáo Phan Bi Bảo Thy 12 tháng khng giam giữ, L Anh Dũng 18 tháng khng giam giữ, ring Nguyễn Huy bị cảnh-cáo vì ứng sau các bi viết bi nhọ lãnh-ạo.

La "justice" VitCng a condamn le 8 avril dernier un autre journaliste, Phan Bùi Bo Thy, à 12 mois de "rducation", le journaliste L Anh Dũng 18 mois de "rducation", et a adressé un "avertissement" au journaliste Nguyn Huy.

Ngy 24.03.2022, Nh hoạt-động ngưO 3 ng < 2;ỗ Nam Trung bị to tuyn y án 10 năm t giam v 4 năm quản-chế, vì tội Phát tán ti-liệu chống nh nước theo ĐiN_QH_BERLIN.jpg21; năm 2015.

Le 24.03.2022, l'activiste pro-dmocrate, originaire de Nam nh, M. Đỗ Nam Trung a t condamn 10 ans de prison ferme et 4 ans de rsidence surveille

Ngy 24.03.2022, Nh hoạt-động L Văn Dũng (L Dũng Vova) lãnh 5 năm t vì tuyn-truyền chống phá Nh nước.

Le 24.03.2022, l'activiste pro-dmocrate L Vn Dũng (L Dũng Vova) a t condamn 5 ans de prison ferme

www. lematin.ch

Video Giải-Thưởng Tinh-Thần Trần Văn Bá 2022

 

Nguyễn Thúy Hạnh

Huỳnh Thục Vy

 

Võ An Đn

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Giải Nobel Hòa-Bình 2022 / Prix Nobel de la Paix 2022

Với chiến-dịch ku gọi các Chính-khách yểm-trợ B Phạm Đoan Trang
được đề-cử giải Nobel Hòa-Bình 2022

Avec notre Campagne pour le Prix Nobel de la Paix 2022 en faveur de $
Madame PHAM Doan Trang , une activiste pro-dmocratie vietnamienne
B Phạm Đoan Trang đã được đề-cử !!!
Madame PHAM Doan Trang a été nominée !!!

Pour rappel , Madame PHAN Doan Trang a t rcompense
par plusieurs Prix :
1.   2017 : Prix "Homo Homini - People In Need", Tchcoslovaquie
2.   2019 : Prix "Libert de la presse" - Reporters Sans Frontires
3.   2020 : Prix "Voltaire" - IPA (International Publishers Association)
4.   19 janvier 2022 : Prix "Martin Ennals pour le22 :edia Freedom 2022" (Canada et Royaume-Uni)
6.   mars 2022 : Prix "International Women of Courage" (Ministère des Affaires Etrangères des Etats Unis d'Amérique) )

Conseil d'Administration
de la Communauté Vietnamienne de Liège

Sinh-hoạt đnh-kỳ
của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Activités périodiques
de la Communauté Vietnamienne de Liège

Giải-thưởng Nhân-Quyền
Prix "Droits de l'Homme"
Journée de la reconnaissance
Ngày Tri Ân
Liège - 28.06.2016
Quc-Hn 30 tháng Tư
Commémoration du 30 avril
1995 - 2022 2023 -
Quốc-Tế Nhân-Quyền - 10 DECEMBRE
Journée Internationale
des Droits de l'Homme

2022 - 2023


Fête du Roi Fondateur du Vietnam

Trần Văn Bá
Lễ Tưởng-Niệm
Giải-thưởng
"Tinh-Thần Trần Văn Bá"
Tất cả hình ảnh v videos các cuộc Biểu-Tình
tại Quốc-Nội v Hải-Ngoại !!!

Toutes les photos et vidéos des Manifestations
05.2023 04.2023 03.2023 05.2022 04.2022 03.2022
02.2022 01.2022 03.2021 04.2021 05.2021 06.2021
07.2021 08.2021 09.2021 10.2021 11.2021 12.2021
01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020 06.2020
07.2020 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020 12.2020
01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019
07.2019 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019

Đặc-biệt
Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn
15.11.2008 tại Liège

1. Bản Tuyên-Bố Lập-Trường của CVL
2. Lời Chào Mừng Quan-Khách và Diễn-văn
3. Đài Việt-Nam Hải-Ngoại phỏng-vấn
Ông Lê Hữu Đào
4. Photos - Vidéos - Hình ảnh

 

Một tội c mới của ngụy-quyền Việt-Cộng : tuyên án :

Ông Phạm Chí Dũng 15 năm t giam, 3 năm quản-chế.

Ông Nguyễn Tường Thụy 11 năm t giam, 3 năm quản- chế.

Ông L Hữu Minh Tuấn 11 năm t giam, 3 năm quản-chế.

Cả 3 người trn đều bị cáo buộc điều 117 BLHS. Nhưng cng-luận v những người ủng-hộ đều khẳng-định họ l những nh báo dũng-cảm v chịu t đy vì dám dấn thn đấu-tranh cho quyền con người.

Cc Chính-quyền Âu-Châu và Bỉ sẽ phản-ứng ra sao ?

 

 

 

Nouvel acte criminel du rgime fantche VitCng : condamnation de 3 journalistes militants pro-dmocratie, pour un total de 37 ans de prison ferme + 9 ans de rsidence surveille...

M. Phạm Chí Dũng 15 ans de prison ferme, 3 ans de résidence surveillée.

M. Nguyễn Tường Thụy 11 ans de prison ferme, 3 ans de résidence surveillée

M. L Hữu Minh Tuấn 11 ans de prison ferme, 3 ans de résidence surveillée.

sur base de l'article 117 BLHS.

Comment vont ragir les instances europennes et belges ???

Kết-quả cuộc biểu-quyết của Quốc-Hội u-Chu về EVFTA,
ngy 12.02.2020 tại Strasbourg

Resultats des votes du Parlement Europen concernant l'EVFTA, le 12.02.2020 Strasbourg

1. Danh-sch tn v email những Dn-biểu tn-trọng Dn-chủ v Nhn-Quyền, đã bỏ phiếu "chống"
Liste des noms et adresses email des Dput(e)s rpectueux de la Dmocratie et des Droits de l'Homme, ayant vot "contre"
2. Danh-sch tn v email những Dn-biểu đã bỏ phiếu "trắng"
Liste des noms et adresses email des Dput(e)s ayant vot "blanc"
3. Danh-sch tn v email những Dn-biểu đã phạm "Tội c đối với Nhn-loại", đã bỏ phiếu "thuận"
Liste des noms et adresses email des Dput(e)s ayant commis un "Crime contre l'Humanit", ayant vot "pour"